Základnou a výkonnou jednotkou organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor /ďalej len DHZ/. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o DPO SR a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú: Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, Výbor DHZ a Revízna komisia DHZ. Výbor DHZ je výkonným orgánom dobrovoľného hasičského zboru. 
Výbor DHZ spolupracuje s obecným resp. mestským zastupiteľstvom, starostom obce, primátorom mesta pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarmi a rozvoja obce resp. mesta. Zabezpečuje plynulé plnenie úloh stanovených členskou schôdzou DHZ. Riadi činnosť DHZ a operatívne rozhoduje o vnútorných záležitostiach DHZ v období medzi dvomi členskými schôdzami DHZ.

Vo výbore DHZ je deľba práce rozhodujúca pre konkrétne a zodpovedné plnenie úloh výboru DHZ. Členovia výboru DHZ sú zodpovední za jednotlivé pridelené úseky činnosti, v ktorých zodpovedajú za plnenie úloh a predkladajú výboru DHZ správy o celkovej činnosti a návrhy na jej zlepšenie. Hlavným kritériom zostáva, aby výbor DHZ bol životaschopným, činorodým, samostatným a tvorivým orgánom schopným plniť úlohy DPO SR.

Zloženie výboru Dobrovoľného hasičského zboru na aktuálne obdobie.

FunkciaMeno a priezviskoE-mailKotakt
PredsedaIvana Odumorkováivanaodumorkova@gmail.com0904 364 177
Podpredseda – veliteľVladimír Májek0902 919 962
TajomníkPeter Odumorek ml.
PreventivárPatrik Hrúz
PokladníkIvan Šíra0905 427 731
Referent mládežeIvana Odumorková
StrojníkMiroslav Polák
RevízorZdenko Šubín
Člen výboruValéria Šírová