Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Je iba na nás, aby sme blahodarný zelený koberec lesa, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, úžasným fenoménom našej planéty, symbolom životodarnej energie, miestom oddychu a poznávania udržali aj pre budúce generácie.

Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkýchobčanov, návštevníkov lesov.

Požiarovosť lesov za posledné desaťročie

Pri porovnávaní výsledkov požiarovosti lesov je objektívne porovnávať dlhšie obdobie, keďže na počet lesných požiarov vroku majú hlavný vplyv klimatické podmienky jednotlivých rokov, ktoré sa výrazne menia v poslednej dobe aj z roka na rok.

Z údajov predložených Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom vyplýva, že vobdobí rokov 2007-2018 vzniklo 132 890 požiarov – z tohto počtu bolo3 081 požiarov lesa s priamymi materiálnymi škodami 9 063 805 € a pri týchto požiarochbolo 24 osôb zranených4 osoby boli usmrtené.

Lesné oblasti a podoblasti podľa stupňa ohrozenia požiarom

okres Malacky teda spadá do kategórie, kde je možnosť výskytu lesných požiarov zvýšená.

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod. Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:

dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruzákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť 

  • rešpektujte zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
  • nezakladajte oheň na miestach, ktoré na to nie sú vyhradené a kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • rodičia, nezabúdajte na zodpovednosť za konanie svojich detí , ak sa hrajú v prírode bez dozoru dospelých
  • dodržiavajte zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci lesov a obhospodarovatelia lesných pozemkov
  • ak už k požiaru dôjde, vykonajte nevyhnutné opatrenia a požiar sa pokúste v počiatočnom štádiu v rámci svojich možností uhasiť improvizovanými prostriedkami  alebo vykonajte nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
  • požiar oznámte na telefónnom čísle 112 alebo 150, alebo na najbližšej ohlasovni požiarov.

V prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až do výšky 333 €.


Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ORHaZZ

Categories: Prevencia

Lukáš Kramár

21 rokov. Študent manažmentu a ekonómie verejnej správy. Dobrovoľný hasič.

0 Comments

Pridaj komentár