Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami (porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, škára v komíne, a pod.) tvoriapribližne 5% z celkového počtu požiarov za rok. Aj keď sa z hľadiska celkových štatistík nejedná o veľký podiel, nemôžeme tieto čísla podceňovať.

Pred každou sezónou

 •   Zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
  Pamätajte, že najmenšia nečistota v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, (či už dlhodobé žeravenie a následný otvorený požiar, alebo otravu ľudí toxickým oxidom uhoľnatým). Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie odpadu by malo byť preto samozrejmosťou, rovnako ako kontrola jeho technického stavu.
 •   Skontrolujete, riadne upevnenie dymovodu, taktiež či nie je niekde spotrebič alebo dymovod prepálený a taktiež skontrolujte funkčnosť a tesnosť komínových dvierok.
 •   Uchovávajte a predkladajte v prípade potreby kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a potvrdenie o vykonaní preskúšania komína.
 •   Skontrolujte či nie sú umiestnené horľavé predmety v nebezpečnej vzdialenosti od komínového telesa.
 •   Nespaľujte mokré alebo čerstvé drevo, odpadky, plasty, impregnované drevo.

Rady čo robiť, ak začne horieť

 •   V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
 •   Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.
 •   Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou (mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu).
 •   Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok.

Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia nezabúdajte:

 •   dodržiavajte návody na obsluhu,
 •   dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 •   nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,
 •   neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez dozoru,
 •   popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,
 •   dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie apoužívanie tuhých, kvapalných a plynných palív.

Kompletný dokument vydaný PREZÍDIOM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU Bratislava si môžete pozrieť tu


Lukáš Kramár

21 rokov. Študent manažmentu a ekonómie verejnej správy. Dobrovoľný hasič.

0 Comments

Pridaj komentár